1. Oficiální název:  Obec Libiš
2. Důvod a způsob založení_

Obec Libiš vznikla jako územní samosprávná jednotka
v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 

3. Organizační struktura Starostka:          Mgr. Pavlína Komeštíková
Místostarosta:    Marcel Eder
 

Organizační struktura

Starostka

Mgr. Pavlína Komeštíková              starostka@libis.cz

Místostarosta

Marcel Eder                                    mistostarosta.libis@seznam.cz

Organizační struktura zastupitelstva obce - zastupitelé a obsazení funkcí
 

Zaměstnanci obce

ÚÚSC - referent

Radka Nováková,
Vratislava Vobrubová
 

315 682 748 info@libis.cz
ÚÚSC – admin. pracovník Drahomíra Čejková   administrativa@libis.cz

ÚÚSC - účetní

Köppelová Stanislava

  ucetni@libis.cz

ÚÚSC – rozpočtář

Mölzerová Marcela 
 

315 687 553 personalni@libis.cz

ÚÚSC – stavební

Eva Husáková

  stavebni@libis.cz
dělník pro úklid v obci Josef Sláma
František Loš
 
   

Kronikář 

Mgr. Milena Provazníková

   
Knihovnice Jaroslava Vetešníková    
Správce hřbitova Josef Sláma    
Redaktor Jiří Hulička    
Jednotka SDH Libiš

velitel: David Zygmund  
zástupce: Josef Sláma
členové:
Václav Barcal,
Jakub Janda,
Jaroslav Janda,
Jaroslav Janda ml., 
Jiří Janda,
Michal Malík,
Jan Šťastný

   
4. Kontaktní spojení:

Tel.: 
315 682 748
Fax: 
315 687 553

info@libis.cz

ID datové schránky je x5bbgnv

  • identifikace správce: obec Libiš, IČ: 00662241, Mělnická 579, 277 11 Libiš
  • označení pověřence: Mgr. Petra Štemberková, advokát, IČ: 06709150, Zápy 7, 25061 Zápy
  • kontaktní údaje pověřence: ak@stemberkova.cz, +420 604111176, IDDS: sfezr5p
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 
473 166 043 / 0300 ČSOB
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00 66 22 41
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)       CZ00662241
8. Dokumenty
Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
Program rozvoje obce Libiš 2008 - 2015
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Libiš,
Mělnická 579,
277 11 Libiš
tel. 315 682 748, fax 315 687 553

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu:

 Obecní úřad  Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš, ostatní na pověřeném úřadě města Neratovice.
13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Základní údaje pro potřeby krizového plánu a řešení mimořádných událostí

(popisy postupů pro řešení životních situací)

14. Předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
ceník před schválením
16. Licenční smlouvy
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Poskytnuté informace dle z. 106/1999 Sb. v roce 2019:
Dotaz a odpověď na dotaz - Domistav CZ (datum zveřejnění 2.12.2019)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 (datum zveřejnění 25.2.2019)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017 (datum zveřejnění 6.4.2018)
18. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obec Libiš je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů
velitel: Josef Sláma
zástupce: David Zygmund
členové: Václav Barcal,  Jaroslav Janda, Jiří Janda, Michal Malík, Josef Sláma, Jaroslav Janda ml., Jan Šťastný

Mateřská škola Libiš
Základní škola Libiš
Obecní knihovna Libiš

poznámka: