Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů

   žádost pro elektronické nahlížení
   žádost pro osobní nahlížení
 
Správce registru:
starosta obce Libiš
Zdeněk Mráz
Mělnická 579
Libiš
277 11 Neratovice
 

Kontaktní osoba, udělování a správa uživatelských hesel:

Marcela Mölzerová
tel.: 315687553
e-mail: personalni@libis.cz

 

Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Starosta obce Libiš je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře.

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst.6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

 Žádosti o zpřístupnění informací:

  • Formulář žádosti - osobní nahlížení
  • Formulář žádosti - nahlížení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě
   žádost pro elektronické nahlížení
   žádost pro osobní nahlížení
 

Nahlížení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné na adrese: https://www.imunis.cz/esz